Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NIE-SamiDzielni

Od 1 kwietnia ruszyły w Gminie Zdzieszowice dwie nowe usługi koordynowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: dożywianie osób niesamodzielnych i usługa kuriera społecznego. Pomoc jest skierowana do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia, niski dochód i niepełnosprawność, a także do osób starszych samotnie gospodarujących i nieposiadających rodziny do pomocy.

W ramach usługi "dożywianie osób niesamodzielnych" przez 7 dni w tygodniu do odbiorców dostarczany będzie nieodpłatnie obiad.

Usługa "kurier społeczny" polegać będzie w szczególności na sprawianiu zakupów, dowożenia artykułów spożywczych oraz leków, dowożenia gotowych, ciepłych posiłków, doraźnej pomocy wg potrzeb ustalonych indywidualnie z MGOPS w Zdzieszowicach oraz bezpośrednim odbiorcą usługi. Pomoc kuriera jest nieodpłatna, natomiast odbiorcy pokrywają koszty zleconych kurierowi zakupów (art. spożywczych, leków, ciepłego posiłku).

Zadania realizowane są w ramach projektu "Nie-SamiDzielni" - rozwój usług społecznych wspierających osoby niesamodzielne, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła we współpracy z ROPS w Opolu - panem Adamem Różyckim i panią Agnieszką Gabruk umożliwili gminom województwa opolskiego włączenie się w realizację zadań projektu i zainicjowali akcję wsparcia mieszkańców całego regionu. Gmina Zdzieszowice podpisała już porozumienie, na mocy którego od dziś wdraża w życie oba działania. Program realizowany będzie w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19.

Osoby potrzebujące wsparcia proszone są o zgłaszanie się (telefonicznie lub mailowo) do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w celu skorzystania z powyższych działań. Prosimy również wszystkich mieszkańców gminy o zwracanie szczególnej uwagi na osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które prawdopodobnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie wymagają dodatkowego wsparcia.

Zgłaszać można się pod nr telefonów: 77 472 66 11 do numeru 19 lub 515 968 186 
oraz adresem e-mail: ops@zdzieszowice.pl