Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.


Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do ich potrzeb, uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp. Ponadto Program ma na celu dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych, zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a. o stopniu znacznym lub 
b. o stopniu umiarkowanym albo 
c. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programów, terminów, dokumentów oraz listy rekomendowanych wniosków dostępne są na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Co robimy” - „Fundusz Solidarnościowy”.