Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-12-06.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-06.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Alina Tomaszewska, atomaszewska.ops@zdzieszowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 472 66 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-330 Zdzieszowice, ul. Góry Św. Anny 21b/2
Tel.: +48774749701
E-mail:
Strona internetowa: ops.zdzieszowice.pl

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na pierwszym piętrze budynku do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda wyposażona w komunikaty dźwiękowe oraz przyciski oznaczone pismem Braille'a. Piktogramy i tablice informacyjne umieszczone na terenie ośrodka są dostosowane do potrzeb osób słabo widzących. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w tym również toaleta).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach. Warunkiem wejścia na teren budynku ośrodka z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku ośrodka z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
Zamiar skorzystania z usługi tłumacza PJN (polskiego języka migowego, SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych)  należy zgłosić w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, wskazując metodę komunikowania się nie później niż 5 dni roboczych przed dniem załatwienia sprawy. Nie dotyczy to sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:
poczty elektronicznej : ops@zdzieszowice.pl
faksu: 77 472 66 12,
telefonu: – za pośrednictwem osoby trzeciej –  nr 77 472 66 11
wysłania pisma na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice, ul. Piastów 20;

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN.