Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

 

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa wg przedstawionego poniżej wykazu. Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) lub innych ustaw, w tym między innymi:

 1. ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 2. ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 3. ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 4. ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 5. ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 6. ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 7. ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 8. ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 9. ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

 10. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 11. innych właściwych aktów prawnych


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach:

 1. Rejestr skarg i wniosków

 2. Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień


Sekcja administracyjna:

 1. Rejestr pism przychodzących

 2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 3. Rejestr miejsc w którym gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i noclegowniach oraz ogrzewalniach

 4. Rejestr zamówień publicznych


Sekcja ds. pomocy środowiskowej:

 1. Rejestr wniosków o przyznanie pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 2. Rejestr wydanych decyzji z pomocy społecznej

 3. Rejestr zaświadczeń


Sekcja świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej:

 1. Rejestr wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych

 2. Rejestr wydanych decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych

 3. Rejestr wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego

 4. Rejestr wydanych decyzji dotyczących funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych

 5. Rejestr wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych (500+)

 6. Rejestr informacji wydanych w sprawie świadczeń wychowawczych (500+)

 7. Rejestr wniosków o przyznanie świadczenia dobry start (300+)

 8. Rejestr informacji wydanych w sprawie świadczenia dobry start (300+)

 9. Rejestr zaświadczeń

 10. Rejestr wniosków dotyczących dodatku osłonowego

 11. Rejestr zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej „Czyste powietrze”


Referat Księgowości:

 1. Ewidencja środków trwałych

 2. Ewidencja pozostałych środków

 3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

 4. Ewidencja delegacji służbowych


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

 1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych


Składnica akt:

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Zarządzeniem Nr 9/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych w MGOPS w Zdzieszowicach akta spraw ostatecznie zakończonych przekazuje się do zakładowej składnicy akt.


Informacje zawarte w prowadzonych w Ośrodku rejestrach, ewidencjach i składnicy akt udostępniane są na wniosek w godzinach pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.DOCXwniosek o udostępnienie informacji publicznej.docx (17,34KB)