Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

Uchwała Nr  VI/63/2019
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 206), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 i z 2019 r. poz. 303 i 326), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693, 2192, 2354 i 2529 i z 2019 r. poz. 271), Rada Miejska w Zdzieszowicach ustala:

Statut Ośrodka

Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

§ 1.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Zdzieszowice.

§ 2.1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz niniejszego statutu.

2. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania leżące w jego kompetencji wynikające z:

1) ustawy o pomocy społecznej;

2) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

3) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

4) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

5) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

6) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

7) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

9) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

10) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

11) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 

12) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

13) innych właściwych aktów prawnych;

14) uchwał Rady Miejskiej w Zdzieszowicach;

15) zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień Burmistrza Zdzieszowic.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Zdzieszowice, a jego terytorialnym zakresem działania jest obszar gminy Zdzieszowice.

Rozdział 2

Cele i zadania Ośrodka

§ 4. Celem działalności Ośrodka jest:

1) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin;

2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

3) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

4) doprowadzenie osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem;

5) realizacja zadań wynikających z treści ustaw i przepisów oraz zawartych porozumień.

§ 5.1. Zakres działania Ośrodka obejmuje zadania własne gminy zastrzeżone przepisami prawa do jego właściwości, w tym:

1) rozpoznawanie i analizowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

2) ustalanie rozmiarów potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

3) organizowanie zróżnicowanych form pomocy oraz zarządzanie nimi, m.in. poprzez wypłacanie świadczeń, dodatku oraz zasiłków;

4) wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności bytowych i uczestnictwa w życiu społecznym;

5) działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu trudnych sytuacji życiowych;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań pomocowych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin;

7) zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych,

8) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu.

2. Ośrodek realizuje także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym i zleconym.

§ 6. W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje z:

1) organami administracji rządowej i samorządowej;

2) instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

§ 7.1. Kierownik Ośrodka kieruje jego pracą oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa jego Kierownik w formie Regulaminu Organizacyjnego.

3. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, oraz inne programy pomocowe i programy finansowane ze środków pozabudżetowych.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 8. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

§ 10. Za prawidłowość wykorzystania środków finansowych odpowiada Kierownik.

§ 11.  Mienie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek bądź przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 12. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XLI/292/09 z dnia 15 września 2009r. w sprawie statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady
Edward Paciorek