Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

SPOSÓB WNIESIENIA PODANIA/WNIOSKU:

Postępowanie administracyjne zgodnie z art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wszczyna się na żądanie strony (na wniosek) lub z urzędu. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  • być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Przed złożeniem wniosku/podania w danej sprawie należy dowiedzieć się, jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka można je również znaleźć na stronie Ośrodka https://zdzieszowice.pl/182/miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-zdzieszowicach.html.

Informacje dotyczące dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy można również znaleźć w aktualnych przepisach prawa, których treść dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (http://isap.sejm.gov.pl/).

TERMIN:

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

DANE KONTAKTOWE DO PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ POSZCZEGÓLNYMI SPRAWAMI:

1. POMOC SPOŁECZNA

pokój nr 5
telefon: 
77 474 97 05, 77 474 97 06
Pracownicy obsługują następujące rejony:

Filarskiego 27, Filarskiego 29b, Nowa, Akacjowa, Leśna, Zielona, Fabryczna, Korfantego, Orzeszkowej, Powstańców Śląskich, Góry św. Anny 1-22, Piastów 1-14.


pokój nr 6
telefon: 
77 474 97 07, 77 474 97 08
Pracownicy obsługują następujące rejony:

Filarskiego 25, Filarskiego 29, Kościuszki, Chrobrego, Dworcowa, Górna, Pokoju, K. Miarki, Sportowa, Osadników, Zuchów, Harcerska, Kolejowa, Kozielska, Parkowa, Ogrodowa, Opolska, Wschodnia, Myśliwca, Chopina, Solownia, Boczna; Krępna, Januszkowice, Rozwadza, Żyrowa, Jasiona, Dalnie, Oleszka.


Zastępstwa obsługują następujące rejony: Stare Osiedle, Góry św. Anny od nr 22, Piastów 15-22.

Pracownicy socjalni w godzinach od 10.00 do 14.00 pracują w terenie, na miejscu dostępni są w godzinach od 7.30 do 10.00 i od 14.00 do 15.30.

2. STYPENDIA i ZASIŁKI SZKOLNE

pokój nr 2
telefon: 77 474 97 02

Petenci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30

3. ŚWIADCZENIA RODZINNE

pokój nr 11
telefon: 77 474 97 15, 77 474 97 16

Petenci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30

4. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

pokój nr 10

telefon: 77 474 97 13

Petenci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30

5. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

pokój nr 10

telefon: 77 474 97 14
Petenci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.30

6. WSPIERANIE RODZINY

Rodziny potrzebujące wsparcia mogą zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach załatwia sprawy w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – KPA (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 późn. zm.) chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.