Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-12-06.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-06.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Alina Tomaszewska, atomaszewska.ops@zdzieszowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 472 66 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-330 Zdzieszowice, ul. Góry Św. Anny 21b/2
Tel.: +48774749701
E-mail:
Strona internetowa: ops.zdzieszowice.pl

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na parterze budynku do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób poruszających się na wózkach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
Zamiar skorzystania z usługi tłumacza PJN (polskiego języka migowego, SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych)  należy zgłosić w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, wskazując metodę komunikowania się nie później niż 5 dni roboczych przed dniem załatwienia sprawy. Nie dotyczy to sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:
poczty elektronicznej : ops@zdzieszowice.pl
faksu: 77 472 66 12,
telefonu: – za pośrednictwem osoby trzeciej –  nr 77 472 66 11
wysłania pisma na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice, ul. Piastów 20;

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN.